muli bwanji/muli shani...............how are you

mwashibukeni/mwauka.................Good morning

Ishina lyandi nine/Dzina langa ndi ........................My name is....

Nimwe bani? .........................Who are you? (can also mean what is your name or identify yourself depending on circumstance)

Mwapoleni .................. Good day  (general greeting any time one meets a person for the first time)

Inshila ya ku hotel ni ili kwi?........................Which is the way/route to the hotel?

Njira yo yenda ku hotel ni it? ..............."                        "                       "

Nikwi uko ningatusha?/Ni nga pumule pati? .................. Where can I rest?

Ndi nensala/Nili ndi njala ...........................I am hungry

Ndi necilaka/Nili na cilaka..............................I am thirsty

Ndefwaya amenshi ya kunwa/Nifuna manzi yo kumwa................. I want water (to drink)

Nanaka/Nalema ......................I am tired.