The University of Akron E.J. Thomas Performing Arts Hall is a performing arts hall located in Akron, Ohio on the University of Akron campus.