Fefe hake

 

How are you?

 

Sai pe

 

Fine, Alright,well

 

Malo

 

Thank you

 

Malo 'aupito

 

Thank you very much

 

'Ikai

 

No

 

'Io

 

Yes

 

Tongan

 

English

 

Kataki ha'u o' kai

 

Please come and eat

 

Malo 'oku ikai keu fiekaia

 

Thank you, I am not hungry

 

Ko fe pangike ?

 

Where is the bank ?

 

Koe ha e taimi ?

 

What is the time ?

 

'Alu 'o sio Televisone

 

Go and watch Television

 

Ha'u 'o Va'inga

 

Come and Play

 

'Omai e pa'anga 'e tolu nima

 

Bring thirty five dollars

 

Ko e ha e totongi 'o e sitapa? (ngaahi sitapa?)

 

What is the cost of one stamp? (stamps ?)
Can also specify the number of stamps

 

 

 

ITALIAN                                            TONGAN                                              ENGLISH

aeroplano (aereo) vakapuna aeroplane (aircraft)
aeroporto mala'evakapuna airport
agricoltura ngoue agricolture
alba mafoaeata dawn
ambasciata 'api oe ampasitoa embassy
ambulanza kolosikula ambulance
aperto 'oku 'ava open
arcipelago 'otu motu archipelago
arrabbiato 'ita angry
aula Loki ako Class Room
auto ka car
bagno vai kaukau bath
bagno (in mare) kaukau'i bathe
bagno (stanza da) loki kaukau bathroom
banca Pangike Bank
bancarella kai tepile food stall
bebé Pepe Baby
Bibbia Tohi Tapu Bible
bisogno di aiuto Fiema'u e Tokoni Need Help
buono Lelei Good
caldo vela hot
camera da letto Loki mohe Bed Room
capanna tradizionale Fale House
caro (costoso) Mamafa Expensive
cartolina pousikaati postcard
cattedrale fale lotu lahi cathedral
cattivo Kovi Bad
centro città kolo lahi city centre
cesto kato basket
chiesa fale lotu (siasi) church
chiuso 'oku tapuni closed
con teu aimoe with
conto (commerciale) mo'ua; 'akauni account (in a store)
cortile toumui backyard
denaro Pa'anga Money
dietro i mui behind
donna Fefine (fine eiki) Woman
dottore Toketa Doctor
drogheria (alimentari) fale koloa meakehekehe grocery store
economico Ma'ama'a Cheap
entrata teu hu i fe entrance
est hoake east
falso kaka deceitful
famiglia Famili Family
francobollo sitapa postage stamp
fratello Tuonga'ane Brother
freddo mokomoko cold
giù lalo down
hotel (albergo) hotele hotel
incidente fakatu'utamaki accident
Infermiere Neesi Nurse
informazioni fakamatala information
Inno 'Anitema Anthem
Inno Himi Hymn
Insegnante Faiako Teacher
isola motu island
lago 'hano vai lake
luna Mahina Moon
madre Fa'e Mother
mare tahi sea
mattino Pongipongi Morning
mercato maketi market
minuto (tempo) miniti minute
moschea fale lotu mahomei'i mosque
Motel Motele Motel
negozio Falekoloa Store
negozio di libri Fale tohi Bookstore
no 'ikai no
nonna Kui fefine Grandmother
nonno Kui tangata Grandfather
nord tokelau north
notte Po Night
opposto fehangahangai opposite
ora (adesso) Taimi ni Now
ora (tempo) houa hour
Ospedale Falemahaki Hospital
ovest hihifo west
Padre Tamai Father
palazzo palisi palace
parenti Kainga Relatives
Pastore/Ministro Faifekau Pastor/Minister
pensione fale nofo totongi guesthouse
piantagione 'api 'uta plantation
piazza principale lahi fefe main square
pieno fonu full
pinze palaea pliers
più tardi 'a nai ange Later
polizia polisi police
pomeriggio Efiafi Afternoon
ponte hale kavakava bridge
ponte (della nave) fungavaka deck
portacenere me'a tutu'anga efuefu ashtray
posta (aerea) 'eameili airmail
posta (lettera) 'li ha tohi post (a letter)
Principe Pilinisi Prince
Principessa Pilinisesi Princess
principio Pule ako Principle
proibito (tabù) tapu prohibited/keep out
ragazza Ta'ahine Girl
ragazzo Tamasi'i Boy
Re Tu'i King
Regina Kuini Queen
ripido (scosceso) motuki vave abrupt
rovine na'ahi fale kuo maumau pe lusa ruins
scuola 'Api ako School
secondo (tempo) sekoni second
senza heikai teu ai without
servizi fale malolo toilets
servizi (donne) fale malolo fefine toilets (ladies)
servizi (pubblici) fale malolo faka kolo toilet (public)
servizi (uomini) fale malolo tangata toilets (gents)
servizio Fale malolo Rest Room
sigaretta sikaleti cigarette
'io yes
sigaro sika cigar
sole La'a Sun
sordo fakaongotuli deaf
sorella Tuofefine Sister
spiaggia Matatahi Beach
stanze disponibili loki'ata'ata a rooms available
stazione di polizia fale polisi police station
Straniero (bianco) Palani Foreigner (white)
su (sopra) 'olunga up (above)
sud tonga south
supermercato supamaketi supermarket
tavola Fepile Table
Taxi Tekisi Taxi
tessuto dipinto Tapa Painted tissue
torre ta'ua tower
travestito Fakaleti transvestite
ufficio informazioni turistiche fale 'ofisi faka mamata tourist information office
ufficio postale pousi (positi) 'ofisi post office
ufficio telefonico fale telefoni telephone office
uniforme scolastica Teunga Ako School Uniform
uomo Tangata Man
uscita hu'anga ki tua exit
visita 'A'ahi Visit
Zio Fa'e tangata (Mom's Brother) Uncle

FRASI COMUNI   COMMON PHRASES
Alzati Tu'u ki 'olunga Stand up
Andiamo Ta o (two people) or
Tau o (if more than two)
Let's go
Arrivederci Nofo a or 'Alu a Good bye
bene
molto bene
bene, grazie
Lelei (Sai)
Lelei aupito (Sai aupito)
sai pe, malo
Good
Very good
fine, thank you
Buon giorno (generico) Malo e lelei Good day
Buon giorno (ad un capo) Malo e laumalie Good day (to a chief)
Buon giorno (al Re) Malo e lakoifua Good day (to a Monarch)
Buon giorno (mattino) Malo tau ma'u e pongipongi ni. Good Morning
Buon pomeriggio Malo tau ma'u e ho'ata ni. Good Afternoon
Buona notte Po'uli a or Mohe a Good Night
Buona sera Malo tau ma'u e efiafi ni. Good Evening
Che ore sono ? Koe fiha 'eni What is the time?
Come stai ? (a una persona) Fefe hake? How are you? (to one person)
Come state ? (a due persone) Mo fefe hake? How are you? (to two person)
Come state ? (a tre persone) Mou fefe hake? How are you? (to three person)
Come si chiama ? Ko e ha hono hingoa 'o e me'a ko 'eni? What is this called ?
Come ti chiami ? (Qual'è il tuo nome ?) Ko hai ho hingoa? What is your name?
Da dove vieni ? Ko ho'o ha'u mei fe? Where do you come from?
Dove ? Ko fe? Where?
E' la mia prima volta qui Ko hoku fuofua taimi 'eni heni. This is my first time here.
E' vero ? Mo'oni ? Is it true?
Grazie Malo Thank you
Grazie mille Malo 'aupito Thank you very much
Grazie per il vostro aiuto Malo ho'omou tokoni Thank you for your help
Hai dormito qui stanotte ? Teke mohe heni he poo ni? You sleep here tonight?
Lavori ? 'Oku ke ngaue? Do you work ?
Mi chiamo... Ko hoku hingoa ko... My name is ...
No, non è vero Ikai, ko e loloi No, it's untrue
Parli inglese? 'Oku ke lea faka-Papalangi? (faka-Pilitania) Do you speak english?
prego 'io malo you're welcome
Puoi cantare ? Teke lava 'o hiva? Can you sing?
Quale ? Ko e ha? What?
Quanto (costa) ? 'Oku fiha ? How much ?
Quanti anni hai ? Ko ho ta'u fiha eni? How old are you?
Saluti, salve Malo e Lelei Greetings
Scusa
(passando di fronte)
Tulou
Excuse me
(when passing in front of someone)
Seguimi Mui mui mai 'ia au Follow me
Sei così bello (F bella) 'Oku ke fu'u faka'ofo'ofa 'aupito You are so beautiful
Sei già stato qui prima ? Na'ake 'i heni kimu'a. Have you been here before?
Sì, è vero Io, ko e mo'oni Yes, it's true
Siediti Nofo ki lalo Sit down
Stai qui Nofo heni Stay here
Ti amo 'Oku ou 'ofa 'ia koe I love you
Troppo caro 'Oku fu'u mamafa e me'a ko ia Too expensive
Vengo da ... Ko 'eku ha'u mei ... I come from ...
Vieni Ha'u Come
Vieni qui Ha'u ki heni Come here